Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět První v logistice: Cesta k bezuhlíkové budoucnosti

Jako první v oboru jsme si stanovili dva důležité cíle pro bezuhlíkovou budoucnost: Od roku 2020 kompenzujeme přímé a nevyhnutelné emise CO2 a řešíme CO2 stopu dopravních služeb našich dodavatelů.

Společně s našimi partnery investujeme do udržitelných řešení pro řešení změny klimatu. Řídíme se svými závazky k vědecky podloženým cílům dekarbonizace logistického sektoru. Naším cílem je vytvořit zdravější budoucnost pro všechny.

Stefan Paul, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Péče o budoucnost naší planety je klíčovým tématem, kterým se dnes musíme zabývat, abychom zajistili životaschopnou budoucnost pro zítřek.

Okyselování oceánů a globální oteplování dramaticky ovlivňují naše přírodní ekosystémy a ohrožují život na naší planetě; tuto skutečnost potřebujeme a chceme změnit. Víme, že logistický průmysl celosvětově přispívá zhruba 8 % emisí CO2.

Jako lídři v oboru jsme se zavázali snížit svůj podíl na tomto procentu tím, že aktivně snižujeme vlastní emise CO2 v dopravě a vyvíjíme řešení na podporu našich zákazníků na jejich cestě ke snižování emisí uhlíku.

Naše klíčové cíle pro dosažení neutralizace CO2:

  • Udržovat efektivní řízení emisí uhlíku v rámci všech operací

  • Poskytovat našim zákazníkům řešení šetrná k životnímu prostředí

  • Zajistit logistické služby na základě environmentálních kritérií

Naše cíle pro udržitelnost

Zabýváme se snižováním CO2 ve všech našich dopravních a logistických službách po celém světě. K dosažení našeho záměru máme dva hlavní cíle:

  1. Být plně uhlíkově neutrální v naší přímé sféře vlivu od roku 2020 (oblasti 1 a 2 protokolu GHG o skleníkových plynech)
  2. Snížení emisí CO2 o 33 % u naší stopy, stopy našich dodavatelů a zákazníků do konce roku 2030 (rozsah 3 protokolu o skleníkových plynech).

Naše cesta k bezuhlíkové budoucnosti je spojena také se závazkem vůči našim zákazníkům, kterým nabízíme řešení snižující emise CO2 v jejich dodavatelských řetězcích. Toho dosahujeme pomocí velkých dat a prediktivní analýzy, jakož i digitálních platforem, které podporují výběr udržitelnějších dopravních tras a způsobů dopravy.

 Na podporu snížení emisí CO2 v dopravě jsme členy iniciativ:

Dopravní průmysl a jeho partneři a zákazníci musí přijmout význam dekarbonizace, která pomůže dosáhnout cílů Pařížské dohody, a společnost Kuehne+Nagel ji plně podporuje. Cílem Pařížské dohody je udržet nárůst průměrné globální teploty v tomto století výrazně pod dvěma stupni Celsia (ideálně 1,5 °C) oproti předindustriální úrovni.

Partnerství pro udržitelnou budoucnost

Společně s týmem závodních jachet Malizia usilujeme o udržitelnou budoucnost, která přispívá ke zdraví oceánů snižováním celosvětových emisí CO2. Jelikož tým Malizia měří CO2 v oceánu, zatímco závodí, byla plachetnice pokřtěna „seaexplorer“ - stejně jako naše platforma pro námořní nákladní dopravu, která ukazuje emise CO2 z různých tras.

Zjistěte více o našem partnerství.

Jak dosáhneme svých cílů v oblasti udržitelnosti?

Naše cesta k neutralitě CO2 zahrnuje viditelnost, zamezení vzniku, snížení a kompenzaci.

VIDITELNOST: Ekologičtější volba vyžaduje větší povědomí o naší uhlíkové stopě v každém kroku dodavatelského řetězce. Naše digitální platformy umožňují našim zákazníkům optimalizovat trasy a vybírat služby s nejnižšími emisemi CO2 pro snížení dopadu na životní prostředí. Získejte více informací o našem kalkulátoru emisí oxidu uhličitého nebo naší platformě seaexplorer. Naši zákazníci navíc v nabídkách získávají úplnou transparentnost o odhadovaných emisích CO2 svých zásilek.

ZAMEZENÍ A SNÍŽENÍ: Náš závazek předcházet emisím CO2 a snižovat je začíná využíváním analýzy dat a zaváděním školicích programů k udržování a rozšiřování povědomí o životním prostředí mezi našimi týmy. Pokračuje řešeními pro změnu druhu dopravy, zaváděním efektivnějších dopravních tras a využíváním biopaliv i obnovitelných zdrojů energie.

KOMPENZACE: Naši uhlíkovou stopu, kterou nelze předem snížit na nulu, snižujeme investováním do certifikovaných přírodních offsetových projektů, které přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN (známých také jako cíle SDG). Kompenzování emisí uhlíku je uznávaný mechanismus, který umožňuje vyrovnávat emise CO2 zásilky, kterým se nelze vyhnout. Tento mechanismus je k dispozici i našim zákazníkům.

Připojte se k nám. Tito zákazníci již hrdě neutralizují své přepravy s námi.

Zjistěte více o kompenzaci a projektech na ochranu přírody, do kterých investujeme.