Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Celní sazebník, jak najít HS nebo HTS kód

Projděte spletitostmi harmonizovaného systému díky tomuto užitečnému průvodci.

Aby se vaše výrobky dostaly k zákazníkům, musí překračovat mezinárodní hranice. To může být složitý proces zahrnující administrativu a právní deklarace. Pro zajištění hladkého průběhu tohoto procesu se klasifikace správného tarifu vašich výrobků stává důležitou součástí vašich celních aktivit. V této příručce vysvětlujeme základy systému zařazení zboží, abyste mohli tomuto důležitému procesu lépe porozumět. 

Co je harmonizovaný systém a proč je důležitý?

Světová celní organizace vyvinula harmonizovaný systém (HS) jako víceúčelovou mezinárodní klasifikaci výrobků, která popisuje všechny výrobky, s nimiž může být obchodováno na mezinárodní úrovni. Aby komodity úspěšně překročily mezinárodní hranice, musí být deklarován správný HS kód (známý také jako kód HTS). Tento kód určuje příslušné clo a sazbu daně splatnou za položku. 

Jak to funguje?

Systém HS kódů používá jako základ pro lokální klasifikaci zemí mezinárodně používaná šestimístná čísla. HS sestává z 5 300 položek nebo popisů výrobků, které se označují jako „nadpisy“ a „podnadpisy“. Teoreticky by všechny země, které používají dohodu o HS, měly klasifikovat určitý výrobek se stejným oddílem, kapitolou, nadpisem a podnadpisem HS, i když v praxi mohou vznikat konflikty. 

Bohužel ne všechny země uplatňují stejné verze HS nebo neuplatňují pravidla stejným způsobem. Tato nejistota, stejně jako rostoucí složitost produktů, historická rozhodnutí a nedostatek odborných znalostí týkajících se technických aspektů daného produktu společně vytvářejí komplexní, nekonzistentní a riskantní klasifikační pravidla, ve kterých může být obtížné se orientovat. 

Kdo zodpovídá za klasifikaci zboží?

Jako dovozce nebo vývozce máte zákonnou odpovědnost za správnou klasifikaci přepravovaného zboží. Kuehne+Nagel poté za vás správně deklaruje tuto klasifikaci celním orgánům a jedná vaším jménem.

Proč je klasifikace HS tak riziková oblast?

Klasifikace HS jsou rizikové, protože pokud zboží zařadíte nesprávně, můžete za výrobky platit nesprávné clo a daň. Z toho může vyplynout retrospektivní celní nebo daňové vyúčtování pro zpětnou platbu za veškeré nesprávně zařazené zboží. Což může vést k vysokým penále a pokutám, a dokonce i k tomu, že vaše zboží bude zabaveno nebo zlikvidováno. 

Nesprávné zařazení může rovněž vést k platbě nadměrného cla a daní, což má dopad na cash flow vašeho podnikání. Je možné podat retrospektivní žádost o přeplatek cla, ale musíte být schopni plně podložit své argumenty pro takovou retrospektivní změnu a nárok.

Sazební zařazení je specializovaná kvalifikace, která vyžaduje širokou základnu znalostí a zkušeností. Ne všichni dovozci nebo vývozci musí mít tyto odborné znalosti. My v Kuehne+Nagel přepravujeme zboží po celém světě již déle než 125 let.  Správná deklarace zboží celním orgánům je klíčovým prvkem našich služeb. Naše celní týmy a týmy pro dodržování obchodních předpisů po celém světě jsou odborníky na klasifikaci HS a jsou připraveny vám pomoci s doporučením, jak nejlépe zařadit vaše výrobky. 

Kde vám může Kuehne+Nagel pomoci?

Naši pracovníci v oblasti cel a obchodu mají aktuální znalosti všech aspektů celních úkonů a musí být schopni prokázat odbornou způsobilost v těchto oblastech na podporu autorizace schváleného hospodářského subjektu (AEO).

Můžeme identifikovat, kde může vzniknout riziko ve vašem zařazení, a optimalizovat ho s využitím dostupných výhod – jako je legitimní změna zařazení a snížené celní sazby – a pozastavení cla. Chcete-li se dozvědět více o našich poradenských službách v rámci klasifikace HS a o naší široké škále celních a obchodních služeb, obraťte se na nás.


Často kladené otázky

Ne všechny výrobky lze jednoduše zařadit. Některé položky jsou jednoduše popsány a tyto produkty lze vyhledávat v rejstříku sazeb vaší místní země – často dostupném on-line. Vždy si přečtěte poznámky, které jsou uvedeny pro danou sazbu. Ty mohou konkrétně zahrnovat nebo vyloučit určité položky a poskytnout další navigaci.

Je-li zařazení vašeho výrobku obtížnější nebo nelze-li jej nalézt v rejstříku, musíte zvážit formu a funkci výrobku. To může být složité a musíte vzít v potaz obecná pravidla výkladu (GRI). 

Pokud pro zařazení vašeho výrobku potřebujete použít GRI, dostáváte se do fáze, kdy je pravděpodobně třeba odborné poradenství.

HS dělí zboží do 21 oddílů a poté je toto zboží zařazeno do specifické kapitoly, nadpisu a podnadpisu, v tomto pořadí. Tento příklad uvádí, jak se klasifikují pánská bavlněná trička: 

  • Oddíl HS: Oddíl XI: Textil a textilní výrobky
  • Kapitola HS: Kapitola 62: Oděvní výrobky a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
  • Kapitola/číslo HS: Číslo 6205: Pánská a chlapecká trička
  • Podnadpis/podpoložka HS: Podpoložka 620520: Bavlněná

Zařazení HS je rovněž používáno vládami a celními orgány po celém světě pro řízení kontrolovaného zboží, doplňkové daně, uplatňování pravidel původu, obchodní politiky a statistiky obchodu, kontroly kvót a sledování cen, jakož i analýzy, bezpečnostní kontroly a profilování rizik a podobná použití.

Jedná se o 6 pravidel pro zařazení zboží do HS. Účelem je poskytnout jednotný právní výklad nomenklatury HS pro správné zařazení zboží, ačkoli v praxi existují rozdíly mezi zeměmi. GRI se aplikují ve striktním číselném pořadí. Zde uvádíme několik příkladů.

Poznámka: Tyto příklady jsou pouze ilustrativní. V případě pochybností o použití GRI na konkrétní položku byste si měli vyžádat znaleckou expertízu.

Pravidlo 1

Pravidlo 1 vysvětluje, že názvy oddílů, kapitol a podkapitol nemají právní status. Zařazení se provádí podle podmínek pro kapitoly a příslušných poznámek pro oddíl, kapitolu a podle odkazu na další prováděcí předpisy.
Pravidlo 1 GRI stanoví, že pouze proto, že je např. kapitola 87 nazvána „jiná vozidla než železniční nebo tramvajová kolejová vozidla a jejich části, součásti a příslušenství“, neznamená to, že je automaticky zahrnuta každá položka, kterou můžete najít na vozidle. Například pneumatiky patří do kapitoly 40.

Pravidlo 2

V části a) tohoto pravidla se stanoví, že se stejná čísla vztahují na neúplné výrobky, mají-li charakter úplného výrobku. Rovněž uvádí, že nesmontované výrobky jsou zařazeny pod stejným číslem jako plně smontovaný výrobek. 

Část b) tohoto pravidla se týká směsí nebo kombinací látek. Rozšiřuje rozsah čísel, která se vztahují na jeden konkrétní materiál nebo látku, na směsi nebo kombinace těchto zboží a jiných materiálů nebo látek. 

Jestliže má toto pravidlo za následek, že se výrobky zjevně zařazují do dvou nebo více čísel, musí se použít pravidlo 3.

Pravidlo 2 část a) zahrnuje položky jako nábytek připravený k montáži nebo cokoli, co je dodáváno ve formě souprav – a nemusí to být kompletní soupravy. Znamená to, že neúplný vůz určený k restaurování by byl stále zařazen jako úplný. 

Pravidlo 2 část b) znamená, že pánské košile se složením 60 % bavlny a 40 % polyesteru budou zařazeny pod bavlněné košile, zatímco košile ve složení 50/50 budou muset být zařazeny podle pravidla 3.

Pravidlo 3

Článek 3 se použije, pokud lze produkty zařadit pod dvě nebo více čísel.

V části a) se uvádí, že nadpis, který obsahuje specifický popis položky, bude mít přednost před nadpisem, který obsahuje pouze obecný popis. 

Část b) se vztahuje na směsi a kompozitní položky sestávající z různých materiálů a stanoví, že tyto položky musí být zařazeny podle materiálu nebo složky, která jim dává podstatný charakter. 

V části c) se stanoví, že všechny položky, které nelze zařadit podle písmen a) a b), se zařazují do posledního z nadpisů, které přicházejí v úvahu.

Pravidlo 3 – zejména část b) – je velmi otevřené výkladu a při uplatnění tohoto pravidla je vždy třeba respektovat názor znalce.

V části a) se uvádí, že lahve z plastů by měly být jako takové zařazeny do nadpisu 3923, který konkrétně popisuje „demižony, lahve, baňky a podobné výrobky“,  spíše než jako „ostatní plastové výrobky“ pod číslem 3926.

Část b) znamená, že u geometrické soupravy sestávající z plastového pravítka, plastového úhloměru a ocelového kompasu může být kompas považován za určující charakteristiku, protože má nejvyšší hodnotu. Stejně tak by mohlo být nutné uvést zboží ve dvou nebo třech samostatných položkách s poměrným rozdělením hodnoty. Funkce položky má významný dopad – laser je zařazen do kapitoly 9013, ale laser používaný v telekomunikačních zařízeních z optických vláken může být klasifikován jako telekomunikační zařízení pod číslem 8517.
Část c) znamená, že textilní košile tkané z 50 % z bavlny a z 50 % z polyesterových vláken, z nichž obě složky shodně definují charakter zboží, by byla zařazena spíše do vyššího čísla 62053000 než do čísla 62052000, které se používá pro bavlnu.

Pravidlo 4

Toto pravidlo se vztahuje na zboží, které nelze zařadit podle pravidel 1 až 3. Stanoví, že toto zboží se zařazuje do čísla, jemuž nejvíc odpovídá. Vzhledem ke komplexní struktuře klasifikací se však toto pravidlo používá jen zřídka.

Toto pravidlo zahrnuje do zařazování zdravý rozum. Jednoduše řečeno, pokud to vypadá jako kachna, kváká to jako kachna a chodí to jako kachna – pak by mělo být zařazeno jako kachna.

Pravidlo 5

Pravidlo 5 se týká krabic, kontejnerů a obalových materiálů, které se používají pro balení výrobků. Ve většině případů, pokud nejsou tyto materiály určeny k opakovanému použití, jsou zařazeny spolu se samotným výrobkem. 

Papírová nebo plastová krabice, která obsahuje autíčko na hraní, se tedy nezařazuje samostatně. Námořní nákladní kontejner používaný k přepravě zboží – i když je naložen stejným zbožím – se však nepovažuje za součást zboží a zachází se s ním samostatně.

Pravidlo 6

Předchozí pravidla se zabývala zařazením na úrovni nadpisu. Účelem pravidla 6 je zajistit, aby se pravidla 1–5 použila rovněž pro zařazení zboží na úrovni podnadpiu/podpoložky, pokud se berou v úvahu poznámky pro podpoložky. 

Zařazení HS je složité a jeho použití může být někdy matoucí. Zde jsou dva příklady, které ilustrují nesoulad zařazení HS:

  1. Mnoho firem vyrábí specializované výrobky a deklaruje všechny součásti a náhradní díly těchto výrobků jako součást hlavního výrobku – to je někdy správné a celní sazby jsou obvykle poměrně nízké. Avšak části a součásti „obecného použití“ – jako jsou šrouby, pružiny, podložky, matice, O-kroužky a podobné položky – se jinde zařazují jako jednotlivé položky, často s vyššími celními sazbami.
  2. Pod podpoložku 9505 10 patří výrobky, které jsou všeobecně uznávané jako tradičně používané při vánočních svátcích a které jsou vyrobeny a navrženy výhradně pro vánoční svátky.  Nevztahuje se však na výrobky pro „zimní období“,  jako jsou rampouchy, sněhové vločky, hvězdy, sobi, drozdi a sněhuláci, protože se v zimním období nepoužívají pouze o vánočních svátcích, ale zejména pro zimní výzdobu. Ve Spojeném království se celní rozdíl pohybuje mezi 0 % pro vánoční ozdoby a 2,7 % pro zimní výzdobu.