Floating Contact Form Portlet

Agregátor obsahu

Udržitelnost v námořní přepravě

Jako průkopník v odvětví společnost Kuehne+Nagel proaktivně řeší uhlíkovou stopu svých námořních logistických služeb. Nabízíme našim zákazníkům řadu řešení šetrných k životnímu prostředí i řešení inovativních dodavatelských řetězců, která snižují emise uhlíku.

Ve společnosti Kuehne+Nagel je udržitelnost v přepravě tématem, které bereme velmi vážně. Ačkoli kontejnerová přeprava je již nyní nejekologičtějším způsobem dopravy zboží po celém světě, úplná dekarbonizace logistického průmyslu je stále vzdálená 10 až 15 let. Dokud nebudou k dispozici ve větším měřítku nová paliva nebo pohonné systémy šetrné ke klimatu, můžete využít náš inovativní přístup k udržitelnosti lodní přepravy a zvolit si již nyní typy dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Pochopení našeho vlivu
Nejnovější vývoj v oblasti velkých dat a prediktivní analýzy nám umožňují měřit a přesně kompenzovat naše emise uhlíku. To nám umožňuje nabídnout vám plný přehled o vašich emisích souvisejících s přepravou prostřednictvím naší platformy seaexplorer a globální kalkulačky emisí CO2 Global Sea Freight Carbon Calculator, abyste si mohli vybrat nejekologičtější služby. 

Abychom snížili emise uhlíku, testujeme biopaliva a syntetická paliva v úzké spolupráci s přepravci. Rovněž blízce spolupracujeme s Globálním námořním fórem (Global Maritime Forum) v rámci iniciativy Getting to Zero Coalition na urychlení rozvoje lodí s nulovými emisemi do roku 2030.

Uhlíkově neutrální řešení námořní přepravy
V současné době nabízíme dvě zcela klimaticky neutrální řešení námořní přepravy – KN LCL a KN Pledge. Kompenzujeme celou uhlíkovou stopu obou těchto služeb tím, že přispíváme na projekty v oblasti životního prostředí. Po celém světě spolupracujeme na projektech věnujících se ochraně přírody, které pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a zároveň zachovávat biologickou rozmanitost a zlepšovat živobytí místních společenství. Spolupracujeme s různými nevládními organizacemi, abychom vytvořili tuto životaschopnou cestu směrem k uhlíkové neutralitě. Tyto projekty vycházejí z cílů udržitelného rozvoje OSN a jsou ověřovány nezávislými organizacemi s nejvyššími mezinárodně uznávanými standardy. Podporou těchto projektů vytváříme uhlíkové kredity, které mohou kompenzovat emise zásilky.

Vůdčí pozice v oblasti logistiky
Na podpoře udržitelné lodní přepravy úzce spolupracujeme se všemi přepravci. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme „zelené trasy“, které dávají přednost plavidlům s nižšími emisemi. Uskutečňujeme také další iniciativy, mezi něž patří:

•    Snížení pohybu prázdných kontejnerů
•    Identifikace zásilek, které lze přesunout z kamionové na lodní (říční) přepravu 
•    Používání kontejnerů s udržitelnými podlahami (např. bambus) 
•    Prevence přepravy nedeklarovaného nebezpečného zboží, nebo přepravy nelegálního toxického odpadu

 
Zjistěte více o naší iniciativě Net Zero Carbon a o kompenzacích a projektech na ochranu přírody, do kterých investujeme.

Tito zákazníci jsou již hrdí na to, že s námi realizují CO2-neutrální přepravu:


Otázky a odpovědi na neutralitu CO2 u společnosti Kuehne+Nagel

V současné době využíváme údaje poskytnuté aplikací SeaExplorer a kalkulátorem uhlíku, který  vychází z účetních standardů pracovní skupiny CCWG (Clean Cargo Working Group).

V dalším postupu budeme využívat pokročilý přístup s využitím základních údajů o plavidle. V současné době se emise lodí vykazují na agregované úrovni, např. na úrovni obchodních tras, různými subjekty (např. CCWG). Náš Logindex zavádí datový model, který bude odhadovat emise CO2 na úrovni plavidel na základě charakteristik plavidel (účinnost motoru, zdvihový objem). Emise se vykazují na základě emisí/vzdálenosti/TEU.

 

Základy a metodika pro stanovení emisí plavidla

Hodnota emisí pro každé plavidlo se vypočítá podle upravené verze indexu konstrukční energetické účinnosti EEDI stanoveného Mezinárodní námořní organizací (IMO). Model odhaduje spotřebu paliva hlavních motorů lodi a předpokládá, že veškeré spotřebované palivo se převede na CO2. Pro odhad spotřeby paliva se model opírá o údaje od poskytovatelů, jako je Clarksons, pokud jde o výkon motoru, měrnou spotřebu paliva (kolik paliva je požadováno na jednotku výkonu), konstrukci plavidla, rychlost a jmenovitou kapacitu. U emisí CO2 na kontejner model předpokládá společné využití kapacity pro všechna plavidla. Emise se vykazují podle kilometrů, takže vynásobením tohoto čísla ujetou vzdáleností pro loď lze získat odhad CO2 emitovaného na konkrétní trase na TEU.

Přesto se nelze 100% vyhnout emisím CO2 z přepravy. Dokud nebude možné je technologicky snížit na nulu, mohou být naším prostřednictvím kompenzovány investicemi do projektů ochrany přírody po celém světě, které pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. Kredity CO2 jsou vytvářeny s cílem prokázat, že bylo kompenzováno určité množství emisí CO2 a že dodávka byla neutralizována z hlediska CO2. Zahájili jsme vlastní přírodní projekty v Myanmaru a na Novém Zélandu a kupujeme kredity z globálního portfolia environmentálních projektů, včetně projektu Národního parku Cordillera Azul v Peru a projektu obnovy a konzervace v lokalitě Katingan Peatland v Indonésii. Každý uhlíkový kredit podléhá ověřovacímu procesu třetí strany a představuje zabránění vzniku nebo odstranění jedné tuny CO2.

Spolupracovali jsme s různými nevládními a vývojovými organizacemi s cílem podpořit naše zákazníky při vytváření vlastní cesty k uhlíkové neutralitě. Pracujeme na projektech ochrany přírody po celém světě, které pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a současně zlepšovat živobytí místních společenství a chránit biologickou rozmanitost a volně žijící živočichy. Tyto projekty – ověřené nezávislými organizacemi s nejvyššími mezinárodně uznávanými standardy a vycházející z cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) – generují uhlíkové kredity, které lze využít ke kompenzaci emisí z dodávky.

Zabránění emisím CO2 je jistě lepší než jeho kompenzace. Kompenzace CO2 však rozhodně nejsou prodejem „odpustků“. Umožňují kompenzaci emisí , kterým se lze obtížně vyhnout, což vede k větší celkové ochraně klimatu.

Jeden hektar lesa přefiltruje až 50 tun sazí a prachu ze vzduchu a vytvoří přibližně 100 000 krychlových metrů nové podzemní vody, uvolní 15–30 tun kyslíku ročně a váže 10,6 tuny CO2. Nestačí však zastavit drancování tohoto zásobníku, aby se omezil nárůst teploty naší atmosféry.

Tento živý zásobník CO2 musí být chráněn a je třeba provádět zalesňování, protože příroda má potenciál poskytnout do roku 2030 více než třetinu řešení klimatu. Přírodní řešení zahrnují všechny činnosti související s ochranou nebo sanací přírodních ekosystémů, jako jsou lesy, travinné porosty a mokřady, s cílem snížit koncentraci CO2 v atmosféře. Každá z těchto činností vede k biologickému zachycování a ukládání CO2 – zpravidla prostřednictvím procesu fotosyntézy. Zavazujeme se, že toto úsilí podpoříme prostřednictvím našich kompenzačních programů.

 

[Zdroj: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]

Zjistěte více v našich často kladených otázkách (FAQ) o neutralitě CO2