Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Brexit je tu

Spojené království formálně opustilo EU 31. ledna 2020. S koncem přechodného období 31. prosince 2020 se celní formality staly povinnými. Bez ohledu na to, co stanoví dohoda o obchodní spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, jsou u veškerého zboží překračujícího hranice mezi EU a Spojeným královstvím vyžadovány celní formality.

Udělejte z celního odbavení bezproblémový zážitek

 Aby se předešlo zbytečným zpožděním, potížím na hranicích, nebo omezování dodávek, nabízí společnost Kuehne + Nagel odborné vedení a celní služby - takže vaše zásilky jsou stále v pohybu.

Jako nominovaný důvěryhodný partner vůči vládě Spojeného království můžeme našim zákazníkům poskytovat nejnovější poznatky a podrobné rady, abychom usnadnili používání nových celních předpisů. Společnost Kuehne + Nagel vám pomůže zajistit, aby byl váš náklad odeslán a proclen úplným a vyhovujícím způsobem.

Celní odbavení v EU a ve Spojeném království po Brexitu

I po zavedení dohody o obchodní spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím podléhá veškerý pohyb zboží mezi oběma bloky celním procedurám.

Vláda Spojeného království zavedla pro zjednodušení celních formalit "postupný přístup" pro dovoz do Spojeného království. Na jeho základě mají dovozci ze Spojeného království možnost do 31. prosince 2021 použít pro celní odbavení zboží, které není kontrolované tzv. Zjednodušený celní režim (CFSP), který nahrazuje úplné dovozní celní prohlášení (Full frontier declaration).

Jaké změny se chystají?

Od 1. ledna 2022

  • U veškerého zboží je vyžadováno britské dovozní celní prohlášení a odklad celního odbavení již není možný.
  • Celní kontroly při VB dovozu z EU
  • Služba pro pohyb zboží ve vozidlech (GVMS) povinná pro dovoz do Spojeného království
  • Předběžné oznámení pro produkty živočišného původu (POAO) a kontroly dokladů v systému IPAFFS ve Spojeném království.
Abychom se vyhnuli riziku zpoždění při tranzitních režimech a snížili související administrativu, poskytujeme ve společnosti Kuehne+Nagel službu celních "předhlášení" pro Spojené království. To znamená, že náklad bude celně odbaven ve Spojeném království ještě před příjezdem do evropského místa odeslání.

Od 1. července 2022

  • Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení (ENS) vyžadovaná pro veškerý dovoz do Spojeného království
  • Vývozní zdravotní osvědčení vyžadované pro POAO
  • Předběžné oznámení pro sanitární a fytosanitární produkty v systému IPAFFS Spojeného království
  • Fyzické kontroly na stanovištích hraniční kontroly pro zvířata a POAO a rostliny a rostlinné produkty

Kromě toho mohou obchodníci i nadále využít mechanismus odložené DPH, kdy dovozní DPH musí být pouze účtována, ale nemusí být zaplacena v době vstupu do Spojeného království.


Pokud zboží vyhovuje pravidlům původu (RoO), platí pro vstupy do EU i Velké Británie nulové celní sazby. Dovozce je povinen prokázat preferenční původ „Prohlášením o původu“ poskytnutým vývozcem, případně splnit kritéria preferenčního původu formou tzv. „Znalosti dovozce“.


Postaráme se o vaše zásilky oběma způsoby. K odeslání prohlášení o vývozu a dovozu musíme:

Pro vývozce a dovozce z EU: Plná moc (Power of Attorney) pro zmocnění společnosti Kuehne+Nagel k jednání jako přímý zástupce při vyplňování a podávání celních prohlášení. Vyplňuje se pouze jednou. Pro další pokyny se obraťte na svou pobočku společnosti Kuehne+Nagel.

Pro vývozce ze Spojeného království: Zplnomocňující dopis (Letter of Empowerment), který opravňuje společnost Kuehne+Nagel jednat jako přímý zástupce při vyplňování a předkládání celních prohlášení. Vyplňuje se pouze jednou. Více informací naleznete zde.

Pro dovozce ve Spojeném království: Pověřovací dopis opravňující společnost Kuehne+Nagel k činnosti přímého zástupce při vyplňování celních prohlášení pro dovoz do Spojeného království a předkládání údajů o zásilce do celního systému HMRC Spojeného království. Toto oprávnění je platné po dobu 12 měsíců. Bez něj musíme získat povolení pro každou jednotlivou zásilku, což může vést k možným zpožděním a dodatečným nákladům. Kliknutím sem stáhněte šablonu a podepsaný soubor nám zašlete e-mailem.

Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI) je předpokladem pro celní odbavení zboží v EU a Velké Británii.

Pokud odesílatel vytvoří vývozní prohlášení samostatně, uveďte referenční číslo (MRN) exportního celního dokladu (VDD) - které se vloží do přepravní objednávky - a předejte doprovodný exportní dokument společnosti Kuehne + Nagel.

Uvedení obchodních podmínek, hodnoty, množství a popisu zboží. Cla a daň z přidané hodnoty se počítají na základě hodnoty zboží.

Harmonizovaný klasifikační kód zboží.

Stručný popis zboží v místním jazyce, včetně hrubé / čisté hmotnosti a počtu / typu balení.

Hodnota zboží a měna pro výpočet cel a dovozní daně.

Dohodnuté dodací podmínky s vašimi obchodními partnery, kteří definují vedle organizace přepravy, kdo je odpovědný za organizaci celního odbavení a souvisejících nákladů.

Na základě britského hraničního operačního modelu (BOM) nás prosím informujte, který postup importu do Velké Británie bude použit. Tuto možnost je třeba potvrdit a zahájit před vývozem do EU. Pokud společnost Kuehne + Nagel není pověřena přípravou úplného dovozního prohlášení, uveďte v objednávce přepravy vstupní číslo (ENO).