IMO 2020 - Často kladené otázky

Globální námořní doprava přijímá od 1. ledna 2020 přísnější emisní normy pro lodě. Nově, podle nařízení IMO 2020, budou muset všechna námořní plavidla snížit emise plynů s obsahem oxidu síry o 85 %.

Nové nařízení Mezinárodní námořní organizace (IMO) zavádí limit pro obsah síry v námořním palivu ze současných 3,5 % na maximálně 0,5 %. Lodě budou proto vypouštět z komína méně nežádoucích emisí.

Cílem přísnějších limitů je snížit emise zdraví škodlivých látek v námořní dopravě podobně, jak to známe z norem v silniční dopravě.

Chápeme, že vyhlídka na přijetí regulace určující povolený obsah síry v palivech pro lodní dopravu IMO 2020 bude mít dopad i na celou mezinárodní přepravu zboží. Ropný trh, dostupnost pohonných hmot, dostatek nově upravených kontejnerových lodí nebo úprava cen za lodní dopravu - to jsou vaše nejčastější otázky k IMO 2020, na které odpovídáme níže.

Sea Explorer, digitální platforma Kühne + Nagel pro služby v námořní dopravě, vám umožňuje v online systému nahlédnout, pomocí přehledných ikon, jak bude každé plavidlo s vaším zbožím (ne)splňovat nařízení IMO 2020.

IMO 2020 Stáhněte si odpovědi na nejčastější otázky

IMO 2020 - Otázky a odpovědi Kühne + Nagel ČR

Informace o IMO 2020

Co je IMO 2020?

Od 1. ledna 2020 bude muset námořní doprava dodržovat nové emisní normy a snížit množství vypouštěné síry o 85 %. Jednotlivé lodě musí ponížit maximální obsah síry v lodním palivu z 3,5 % na 0,5 %, a to podle nového nařízení IMO 2020 vydaného Mezinárodní námořní organizací (International Maritime Organisation, IMO). Cílem IMO 2020 je minimalizace emisí zdraví škodlivých látek z lodní dopravy, ochrana veřejného zdraví a životního prostředí.
V současné době se totiž na moři používá takzvaná námořní nafta, jedná se ale o mazut. Ten má až 3,5 % síry a z komína vychází škodlivé emise oxidů síry.

Koho se týká IMO 2020?

Nařízení se bude vztahovat na celý svět a na kompletní segment globální námořní dopravy od rafinérií, přes producenty ropy a aditiv, až po jednotlivé provozovatele lodní dopravy a konkrétní plavební společnosti.

V oblastech s řízenou ochranou životního prostředí (oblasti ECA – Environmental Control Areas) zůstávají nadále ještě přísnější nařízení, omezující obsah síry na 0,1 %.

Jak mohou provozovatelé plavidel splnit nařízení IMO 2020?

Aby provozovatelé plavidel splnili nové požadavky nařízení IMO 2020 týkající se limitů pro obsah síry, mají následující 3 možnosti:

1. Používání scrubberů (pračka, tj. technologické řešení pro čištění emisí) 

Provozovatel lodní dopravy může použít "odsiřovací zařízení podobné pračce" tzv. scrubber k odstranění znečišťujících látek z výfukových plynů plavidel. To jim umožní i nadále využívat paliva s vysokým obsahem síry. Zjednodušeně se dá říct, že je to něco jako odsíření elektráren. Nicméně instalace scrubberů by mohla být velice nákladná a prostorově omezující. Mimoto cena a dostupnost paliv s vysokým obsahem síry po roce 2020 zůstávají nejisté.

V současné době (srpen 2019) je tímto zařízením vybaveno pouze nízké procento plavidel a velký rozvoj v jeho nasazování v blízké budoucnosti není očekáván.

2. Přechod na paliva, která nejsou založená na ropě

Rejdaři mohou přejít na paliva, která nejsou založená na ropě, jako je např. zkapalněný zemní plyn (LNG). To je možné u novějších pravidel s příslušnými specifikacemi. Rozsah a dostupnost infrastruktury na podporu využívání LNG jsou však v současné době omezené. Odborníci odhadují, že do roku 2020 bude přibližně 250–500 plavidel, nebo maximálně 10–12 % globální kontejnerové flotily, vybaveno buď technologií na čištění škodlivých látek, nebo bude schopno spalovat LNG [podle průzkumu společnosti Clarksons z června 2019].

3. Přechod na paliva s velmi nízkým obsahem síry (VLSF) nebo MGO

Majitelé lodí mohou přejít na paliva s velmi nízkým obsahem síry (VLSF) nebo MGO, která splňují požadavky nových nařízení (nejpravděpodobnější varianta). Nicméně cena, široká dostupnost a specifikace nového paliva pro použití v lodních motorech jsou stále nejisté. Petrochemický průmysl musí přizpůsobit své rafinérie a dodavatelské řetězce a je pravděpodobné, že se tyto náklady promítnou na trhu.

Platforma Sea Explorer vám umožňuje (pomocí ikon) získat plnou transparentnost o přijatých opatřeních nařízení IMO 2020, včetně informací o emisích CO2, pro každou loď přepravující váš náklad.

Kdo kontroluje zavedení nařízení IMO 2020?

Odpovědnost spadá pod státní přístavní inspekci příslušného státu. Ta bude kontrolovat lodní deníky, používat sledovací zařízení a sledovací drony.

Jaká bude pokuta v případě, že dopravce nebude splňovat nařízení IMO 2020?

V závislosti na dané jurisdikci může penalizace představovat vysoké pokuty, zadržení plavidla nebo dokonce vzetí kapitána do vazby.

Jaké jsou dopady a rizika?

Možnost zavedení IMO 2020 vyústila ve značnou nejistotu ohledně dostupnosti ropných produktů a jejich cen. Na ceny má vliv několik faktorů. Cenu surové ropy a v zásadě i cenu pohonných hmot ovlivňují zejména geopolitické události, jako jsou sankce a války, opatření organizace OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) a obecná poptávka světové ekonomiky po ropě. Vedle běžné nestability globálních cen ropy bude mít nařízení IMO 2020 ještě další vážný dopad.

V této fázi lze předvídat pouze to, že palivo bude dražší než v současnosti dostupná paliva. Dnešní prognózy odhadují nárůst cen lodních paliv v krátkém až střednědobém horizontu ve výši 180 až 400 USD za TEU (včetně všech nákladů na realizaci). Toto rozmezí je velmi široké, v současné době však není možné předložit přesnější odhad, neboť zmíněné aspekty mají značný vliv na vývoj cen. Vzhledem k výraznému nárůstu cen lodních paliv budou všechny společnosti působící v sektoru námořní přepravy vystaveny rostoucím a proměnlivějším cenám pohonných hmot.

Podpora ze strany společnosti Kühne + Nagel

Jaké stanovisko zastává společnost Kühne + Nagel vůči nařízení IMO 2020

Mezinárodní doprava se musí připravit na budoucnost s nižšími emisemi při přepravě zboží i lidí. Nařízení IMO 2020 zaručí, že lodní doprava zůstane tím nejekologičtějším způsobem přepravy s nejmenší uhlíkovou stopou. Společnost Kühne + Nagel vítá každou snahu vedoucí ke zlepšení ochrany životního prostředí a tuto iniciativu plně podporuje.

Jestliže vyjednávání o cenách již proběhla, budou ceny ze strany společnosti Kühne + Nagel zachovány?

Veškeré ceny paliv bývají ve smlouvách standardně variabilní, tj. sledují zvyšování nebo snižování ceny ropy. Při výpočtu faktoru BAF přejdeme od čtvrtého čtvrtletí 2019 na paliva VLSF/MGO vyhovující nařízení IMO 2020, která bývají dražší než v současné době používaná těžká paliva (HFO – Heavy Fuel Oil).

Dopady IMO 2020 na životní prostředí

Jaký dopad bude mít nařízení IMO 2020 na zdraví a životní prostředí?

Zavedením nařízení IMO 2020 chce Mezinárodní námořní organizace snížit celkové emise síry z plavidel o 77 %, a to od roku 2020 do roku 2025. Hlavním cílem je zmenšit negativní dopad lodní dopravy na lidské zdraví, a to snížením znečištění ovzduší od emisí síry o 68 % v globálním rozsahu. Zejména pak v pobřežních oblastech asijskopacifického regionu, Afriky a Latinské Ameriky.

Rádi bychom zdůraznili, že nařízení IMO 2020 se zaměřuje na omezení emisí síry, a nikoli na omezení emisí oxidu uhličitého. Nebude to tedy mít přímý dopad na globální oteplování, ale snížení emisí síry pomáhá předcházet kyselým dešťům a potlačuje okyselování oceánů.

Z toho mají největší prospěch lidé. Mezi významná zlepšení dopadů na lidské zdraví se řadí snížení případů cévní mozkové příhody, astmatu, kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny plic a plicních chorob. Mezinárodní námořní organizace uvádí, že díky novému nařízení lze v době mezi roky 2020 a 2025 zabránit více než 570 000 předčasných úmrtí.

[Podle zdroje Mezinárodní námořní organizace z června 2019]

Jakou environmentální stopu moje společnost jako zákazník zanechá?

Podívejte se prosím na výše uvedený dotaz: „Jaký dopad bude mít nařízení IMO 2020 na zdraví a životní prostředí?“

Dopady na provozní náklady

Jaký dopad to bude mít na přepravní sazby a provoz?

Podle současných výpočtů bude mít očekávaný nárůst nákladů dopad na celkové ceny kontejnerové přepravy a na přepravní sazby. Datum pro zavedení IMO 2020 je sice 1. ledna 2020, avšak předpokládáme, že k nárůstu cen dojde již koncem třetího čtvrtletí 2019. Proto budou dlouhodobé smlouvy týkající se kontejnerových přeprav zahrnovat metodiku pro úpravu ceny známou jako Bunker Adjustment Factor (BAF).

Kdy a jak budou tyto další náklady za splnění nařízení IMO 2020 účtovány?

Od čtvrtého čtvrtletí roku 2019, kdy budou tato čistější paliva použita prvními plavidly, budou palivové poplatky (BUC – Bunker Charge) zohledňovat paliva vyhovující nařízení IMO 2020.

Budou k faktoru BAF (Bunker Adjustment Factor) účtovány ještě další příplatky?

Kromě obecného nárůstu cen pohonných hmot žádné další náklady na pokrytí nákladů na splnění nařízení IMO 2020 nevzniknou. Vyšší náklady na pohonné hmoty vyplývají ze spotřeby paliva s nízkým obsahem síry. Náklady na energie pro zámořskou přepravu jsou zahrnuty v příplatku BAF.

Jak se faktor BAF vypočítává?

Přepravní sazby se určí podle vzorce na základě nedávného cenového vývoje (buď měsíčního nebo čtvrtletního):

CENA PALIVA ZA TUNU x SPOTŘEBA PALIVA NA JEDNOTKU TEU (TRŽNÍ FAKTOR) = POHYBLIVÉ NÁKLADY NA ENERGIE

Spotřeba paliva na jednotku TEU je průměrná spotřeba paliva na obchodní trase s přihlédnutím k proměnným, jako jsou čas, účinnost paliva, dopad nepříznivých povětrnostních podmínek a nevyváženost přepravy při exportu a importu.

Jak splnit předpisy IMO 2020?

Projevuje se mezi dopravci nějaký trend ve vztahu k přípravě na IMO 2020?

Většina lodních dopravců bude používat paliva vyhovující nařízení IMO 2020 (VLSF/MGO). Předpokládá se, že scrubbery budou nainstalovány zhruba v 10–12 % globálního objemu plavidel [podle průzkumu společnosti Clarksons z června 2019], zatímco technologie LNG je stále v raném stádiu implementace.

Budou v mé smlouvě za přepravu uvedeny rozdílné náklady podle typu technologie, kterou dopravce použije pro splnění IMO?

Ne, naše ceny vycházejí z použití globálně dostupného paliva, vyhovujícího nařízení IMO 2020, konkrétně paliva VLSF nebo MGO.

Co je scrubber?

Scrubber je zařízení pro čištění výfukových plynů hlavního motoru plavidla čerpáním vody přes svou nálevku. Síra a další částice jsou „vyplaveny“, vyvstává však problém s následnou manipulací/likvidací použité vody obsahující tyto částice. Některé země, včetně Singapuru a Číny, zavedly přísná pravidla na používání určitých scrubberů (scrubbery otevřeného typu) a na zpracování omytého produktu jako toxického odpadu, v důsledku čehož je použití této technologie dražší.

Jaké různé typy scrubberů existují?

Obecně existují dva typy scrubberů: ty, které pracují v otevřeném systému tím, že přečerpávají mořskou vodu přes nálevku plavidla, a ty, které pracují v uzavřeném systému a uchovávají „použitou vodu“ na palubě lodi. Avšak vzhledem k velikosti a výkonu hlavních motorů větších kontejnerových lodí se manipulace s „použitou vodou“ může lišit. Zejména environmentální dopad scrubberů otevřeného typu je v současné době předmětem diskuze.

Společnost Kühne + Nagel sleduje pokrok v globální kontejnerové dopravě z hlediska plnění nařízení IMO 2020 a prostřednictvím své online platformy pro služby námořní přepravy Sea Explorer bude své zákazníky o nejnovějším vývoji průběžně informovat.

Jaký dopad scrubbery ve skutečně mají?

Scrubbery představují neprokázanou prozatímní technologii. Pouze zhruba 10–12 % globální kontejnerové flotily plavidel je v současné době scrubbery vybaveno nebo je jejich vybavení scrubbery naplánováno [podle průzkumu společnosti Clarksons z června 2019]. Vliv scrubberů na životní prostředí, přístavy a pobřežní vody je předmětem debat a sporů.

Čína a Singapur, kromě jiných, již zakázaly scrubbery otevřeného typu ve vnitrozemských přístavech a pobřežních oblastech ECA, neboť jejich ekologický přínos je sporný. Současné poznatky ukazují, že použití zkapalněného zemního plynu (LNG) je oproti scrubberům výhodnější z důvodu snížení emisí síry.

Mohu si koupit přepravu plavidly na LNG nebo plavidly využívajícími výhradně scrubbery, VLSF nebo MGO?

Z hlediska ceny společnost Kühne + Nagel nerozlišuje, zda dopravce investoval do technologií, jako jsou scrubbery nebo pohon na LNG, nebo zda se rozhodl nakupovat čistší palivo. Nová funkce naší aplikace Sea Explorer (digitální platforma pro služby námořní přepravy) však zákazníkům ukáže, zda je loď převážející vaše zboží vybavena a připravena na IMO 2020. Použitím ikon v kombinaci s informacemi o emisích CO2 umožňuje platforma Sea Explorer získat plnou transparentnost ohledně udržitelnosti služeb námořní dopravy.

Co představuje příplatek za nízký obsah síry?

Ve vymezených oblastech s řízenou ochranou životního prostředí (ECA) v Severní Evropě, Severní Americe a částech Asie je používání ještě čistějšího paliva s obsahem síry 0,1 % povinné. Toto palivo je ještě dražší a cena bude stanovena samostatně.

Je příplatek za nízký obsah síry (LSF – Low Sulphur Surcharge) omezen na vnitroasijské země nebo se vztahuje na veškeré obchody?

Příplatek LSF je účtován vždy, když se používá konkrétní velmi čisté palivo. Důraz se klade na Severní Evropu, USA a části Asie.

Mohou být v jedné nádrži smíchány různé typy paliva?

Ne. Po vyčištění nádrží musí provozovatel používat čistší palivo. V opačném případě musí být nádrž vyčištěna znovu, což je velmi nákladné.

Zákazníci se ptali

V případě, že rafinérie nebudou schopny produkovat dostatečné množství paliva s nízkým obsahem síry, stoupaly by ceny dále?

Je zde riziko, že k 1. lednu 2020 nebude k dispozici dostatečné množství paliva vyhovujícího nařízení IMO 2020 v geografické oblasti, kde je toto palivo zapotřebí. Tato skutečnost přinejmenším dočasně ceny ještě zvýší.

Hrozí riziko selhání motoru v důsledku použití špatného paliva?

Ano. Pokud jsou paliva mísena nesprávně, vytvoří se usazeniny, které mohou vést k selhání hlavního motoru. Proto, jakmile nařízení IMO 2020 vstoupí v platnost, může dojít k přerušení přepravních služeb v důsledku špatné kvality paliva nebo nedostatečné dostupnosti vhodných lodních paliv.

Budou ze strany dopravců/přepravců využívány další příplatky pro velké odesílatele? Bude mít tato skutečnost dopad na mne jako odesílatele s nízkým objemem?

Nařízení IMO 2020 se vztahuje na každého bez ohledu na objem přepravovaného zboží. Hodnoty spotřeby paliva (tržní faktory / faktor BAF) se rovněž vztahují na všechny stejně.

Sníží se dostupná kapacita (na lodi) pro přepravu mého zboží?

Pouze v případě, že bude nutno snížit tonáž lodě z důvodu technických a stavebních změn na lodi. Typicky půjde o instalaci nového scrubberu, který není nijak malý a zabere na lodi svůj prostor.

Dojde k prodloužení tranzitní doby přepravy / celkové doby plavby?

Prozatím žádné informace o plánovaných změnách tranzitních časů nemáme. Může však docházet k časovým prodlevám v důsledku nedostatečné dostupnosti vhodných paliv nebo plavidel splňujících nařízení IMO 2020.

Bude od 1. ledna existovat nějaké „přechodné období prominutí“ pro současná paliva s 3,5% obsahem síry?

Ne. Veškerá námořní plavidla musí od 1. ledna 2020 splňovat toto nové pravidlo.

Kontaktovat Kühne + Nagel

Kontaktujte nás

stáhnout dokument

IMO 2020 - Nejčastější otázky