Právní oznámení

Tyto Podmínky neznamenají nabídku na prodej cenných papírů a nejde se na ně spoléhat v souvislosti se žádným investičním rozhodnutím.

Informace, které jsou zde uvedeny, byly vytvořeny společností Kuehne + Nagel z interních a externích zdrojů. Neposkytuje se však žádné ujištění ani záruka, pokud jde o úplnost nebo přesnost těchto informací. Měli byste si být zejména vědomi toho, že tyto informace mohou být neúplné, mohou obsahovat chyby nebo mohou být zastaralé. Než budete jednat podle těchto informací, měli byste si proto informace získané z této webové stránky ověřit kontaktováním místní kanceláře společnosti Kuehne + Nagel.

Společnost Kuehne + Nagel, její dceřiné společnosti, spřízněné korporace, zástupci nebo zaměstnanci neponesou v žádném případě odpovědnost za škody způsobené vašim přístupem k jakýmkoli informacím na této webové stránce, nemožností přístupu k nim nebo z důvodu, že jste na ně spoléhali.

Všechny informace na této webové stránce se poskytují „jak jsou“, bez jakékoli záruky nebo domnělé podmínky jakéhokoli druhu, výslovné nebo domnělé, zejména bez jakýchkoli domnělých záruk nebo domnělých podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušování práv. Všechny tyto domnělé podmínky a záruky se tímto vylučují.

Některé odkazy na této webové stránce jsou spojením na jiné webové stránky, které udržují třetí strany, nad kterými nemá společnost Kuehne + Nagel žádnou kontrolu. Společnost Kuehne + Nagel neposkytuje žádné ujištění, pokud jde o přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací obsažených na jiných webových stránkách.

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že společnost Kuehne + Nagel neponese odpovědnost za žádnou přímou ani nepřímou ztrátu vyplývající z použití informací a materiálu obsaženého na této webové stránce.

Podmínky použití webové stránky Kuehne + Nagel

Před použitím webové stránky si pečlivě přečtěte tyto podmínky. Jedná se o podmínky, které platí pro vaši návštěvu této webové stránky. Společnost Kuehne + Nagel si vyhrazuje právo tyto podmínky o užívání této webové stránky, právní oznámení a prohlášení o ochraně osobních údajů měnit.

Přijetí těchto podmínek

Tato webová stránky se uživateli nabízí pod podmínkou, že uživatel („uživatel“) beze změn přijme podmínky a oznámení, která jsou na ní obsažena. Přístupem a užíváním této webové stránky se má za to, že uživatel se všemi těmito podmínkami a oznámeními souhlasí („smlouva“).

Informace obsažené na této webové stránce se připravují výhradně za účelem poskytování informací o společnosti Kuehne + Nagel, jejích dceřiných společnostech, partnerech a službách, které nabízejí.

Použití materiálů a oznámení o autorských právech

Vaše povolení přístupu na tuto webovou stránku se omezuje výhradně na samotný přístup a na prohlížení webové stránky. Stránku nesmíte odkazem spojovat s jinými webovými stránkami nebo ji začleňovat do jiné webové stránky bez písemného souhlasu společnosti Kuehne + Nagel. Žádné informace, software, produkty nebo služby, které jsou získány z této webové stránky, se nesmí upravovat, kopírovat, zobrazovat, předvádět, poskytovat na ně licenci, reprodukovat, opětovně publikovat, vyvěšovat, přenášet nebo jakkoli distribuovat bez předchozího písemného povolení společnosti Kuehne + Nagel, s výjimkou, že si uživatel může stáhnout jednu kopii materiálu na jeden počítač jen pro vlastní domácí použití uživatele, pokud zachová nedotčena všechna související oznámení o autorských právech a jiných majetkových právech.

Použití výhrad

Uživatel ujišťuje a zaručuje, že je mu nejméně 18 let a má zákonné právo a schopnost uzavřít tuto smlouvu a užívat tuto webovou stránku podle podmínek zde uvedených. Uživatel souhlasí s tím, že je finančně odpovědný za užívání této webové stránky (a za užívání účtu uživatele ostatními osobami, zejména včetně nezletilých osob, které s uživatelem žijí). Uživatel souhlasí s tím, že práva uživatele podle této smlouvy nepostoupí, nepřevede ani na ně neposkytne podřízenou licenci. Uživatel souhlasí s tím, že bude dohlížet na veškeré užívání této webové stránky nezletilými osobami pod jménem nebo účtem uživatele. Uživatel je zcela odpovědný za veškeré poplatky, sazby, cla, daně a částky vyplývající z užívání této webové stránky.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby zveřejněné na této webové stránce mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. K informacím na těchto stránkách se pravidelně přidávají změny. Společnost Kuehne + Nagel, její dceřiné společnosti, zástupci, zaměstnanci anebo dodavatelé neponesou za žádných okolností odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní ani následné škody způsobené užíváním této webové stránky nebo v souvislosti s ním, ani za žádné informace, produkty anebo služby, které zde budou získány, nehledě na to, zda na základě smlouvy, z důvodu úmyslného porušením práva, podle absolutní odpovědnosti nebo jinak, ani když byla společnost Kuehne + Nagel, její dceřiné společnosti, zástupci, zaměstnanci anebo dodavatelé na možnost škod upozorněni.

Odškodnění 

Podmínkou užívání této webové stránky je, že uživatel souhlasí s tím, že společnosti Kuehne + Nagel, jejím dceřiným společnostem, zástupcům, zaměstnancům anebo dodavatelům nahradí škodu z důvodu jakýchkoli závazků, výdajů (včetně poplatků advokátů) a škod vyplývajících z nároků v důsledku užívání této webové stránky uživatelem.

Odkazy na jiné webové stránky 

Tato webová stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, které nejsou udržovány společností Kuehne + Nagel. Společnost Kuehne + Nagel za obsah těchto webových stránek neodpovídá a neponese odpovědnost za žádné škody, které z obsahu těchto webových stránek vzniknout. Odkazy a reference na třetí strany jsou zahrnuty jen pro pohodlnost uživatelů a neznamenají jejich schválení nebo záruku společnosti Kuehne + Nagel. Kterákoli třetí strana, která si přeje uvést odkaz na tuto webovou stránku, musí tento svůj záměr nejdříve oznámit společnosti Kuehne + Nagel. Společnost Kuehne + Nagel si vyhrazuje právo odmítnout vydání povolení pro jakékoli odkazy na tuto webovou stránku. Pokud však společnost Kuehne + Nagel pro jakékoli odkazy své povolení poskytne, není povinna příslušné třetí straně zřídit reciproční odkazy.

Změny těchto podmínek

Společnost Kuehne + Nagel si vyhrazuje právo tuto smlouvu kdykoli měnit revizí těchto podmínek. Uživatel musí tyto podmínky pravidelně kontrolovat. Pokračování užívání této webové stránky po jakýchkoli změnách znamená, že uživatel jakékoli změny přijímá.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání nástroje Google Analytics©

Společnost Kühne + Nagel vytvořila toto prohlášení o ochraně osobních údajů, aby prokázala svůj pevný závazek k ochraně soukromí. Následující text vysvětluje, jak jsou z této webové stránky informace shromažďovány a šířeny.

Když budete realizovat registraci pro přístup do části naší webové stránky vyhrazené pro naše zákazníky („registrovaným uživatelům“), systém od Vás bude vyžadovat poskytnutí kontaktních informací jako jsou jméno a emailová adresa a v některých případech i částečnou nebo úplnou adresu nebo telefonní číslo. Tyto informace se použijí na kontaktování registrovaných uživatelů v čistě provozních záležitostech souvisejících s používáním přihlašovací oblasti Kühne + Nagel, jako jsou výpadky webové stránky anebo nové funkce v systému.

Jména jednotlivých zákazníků ani jiné osobní profilové informace nejsou ani nebudou poskytnuté třetím stranám. Informace poskytnuté registrovanými uživateli nesdělujeme našim partnerům ani třetím stranám. Všechny informace poskytnuté registrovanými uživateli se uchovávají podle příslušných zákonů a po dobu, která je podle těchto zákonů požadovaná (zákon č. 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů).

Naše webová stránka používá analytický nástroj Google Analytics vyvinutý společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači určené na analýzu webové stránky – jak ji uživatelé používají. Informace získané o Vašem používaní webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pomocí souborů cookies bude společnost Google uchovávat na serverech v Spojených státech amerických. V případě aktivace anonymizace IP adres na této webové stránce však Google v rámci členských států Evropské unie anebo jiných smluvních států.  Dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu nejdřív zkrátí. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA odeslaná celá IP adresa, kde následně dojde k jejímu zkrácení. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat na vyhodnocování Vašeho využívání webové stránky, na sestavování hlášení o aktivitách na webové stránce a na poskytování dalších služeb týkajících se využívání webové stránky a internetu poskytovateli webové stránky. Google nebude Vašu IP adresu spojovat se žádnými jinými údaji, které Google uchovává.

Ukládání souborů „cookie“ můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Musíme Vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky.
Kromě toho můžete zabránit sběru a využívání dat (cookies a IP adresa) společností Google stáhnutím a nainstalováním doplňku z prohlížeče z následujícího odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB . Víc informací k zrušení sledováním nástroje Google Analytics a jak správně nainstalovat plug-in najdete tady. 

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html  anebo http://www.google.com/policies/privacy/ .
Pro zabezpečení anonymizovaného shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres) byla aplikace Google Analytics na této webové stránce rozšířená o kód „gat._anonymizeIp();“

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Kühne + Nagel způsobem a na účely, které jsou uvedené výše.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání systému KN FreightNet LCL

Když vstupujete do systému KN FreightNet jako host nebo se registrujete, tak budete vyzváni na vložení kontaktních údajů jako jsou jméno, email a někdy i poštovní adresa.
Tyto údaje se používají při kontaktovaní v případě operativních záležitostí Vaší objednávky/poptávky. Taktéž Vás můžeme kontaktovat v rámci marketingových účelů anebo propagace nové služby. Z těchto zpráv se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko "odhlásit". Po přijetí požadavku odstranění Vašeho emailu z korespondence Kühne + Nagel Vám pošleme e-mail, ve kterém Vás vyzveme na potvrzení odhlášení kliknutím na "odhlásit".

Upozornění na novou pracovní pozici

Pokud žádáte o zasílání upozornění na pozici u Kuehne + Nagel, budete požádáni, abyste vyplnili formulář žádosti o upozornění na zaměstnání s vaší e-mailovou adresou a volitelnými údaji o požadované pozici (např. Kategorii práce, vstupní úroveň, umístění). Po odeslání vyplněného formuláře žádosti o upozornění na zaměstnání obdržíte potvrzovací e-mail. Vaše žádost vstoupí v platnost, až kliknete na odkaz v potvrzovacím e-mailu, a to do 48 hodin.

Po úspěšném dokončení tohoto postupu podávání žádostí budete v souladu s kritérii, která jste si vybrali, pravidelně dostávat upozornění na volná pracovní místa, která jsou v současnosti k dispozici v rámci skupiny Kuehne + Nagel Group. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Odhlášení z tohoto zasílání můžete provést kdykoliv pomocí funkce "U
n-subscribe " v e-mailu.

Při odstranění vaší e-mailové adresy budou vymazány zároveň i veškeré další údaje, které jste poskytli, a to v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.