Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů představuje pro společnost Kuehne + Nagel důležitou oblast. Vaše důvěra je pro nás nejvyšší prioritou. S vašimi osobními údaji proto nakládáme vždy důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, a rovněž s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení zveřejňuje způsob, jakým společnost Kuehne + Nagel zachází s osobními údaji na internetu, které informace se shromažďují a vyhodnocují o uživatelích webových stránek společnosti Kuehne + Nagel a jak jsou tyto informace používány, poskytovány třetím osobám nebo jinak zpracovávány. Kromě toho je zde popsáno, jak mohou být v našich aplikacích používány cookies a jiné technologie.

Při vyvolání naší webové stránky budete informováni o používání cookies pro účely analýzy. V této souvislosti následuje také upozornění na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 Použitím této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se shromažďováním a využíváním svých osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Potvrzujete rovněž, že společnost Kuehne + Nagel může toto prohlášení o ochraně osobních údajů podle vlastního uvážení pravidelně měnit a aktualizovat. V takovém případě na této stránce zveřejníme aktualizovanou verzi tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Přepracované prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro údaje, které budou pořízeny po datu nabytí účinnosti prohlášení. Doporučujeme Vám, abyste na této stránce pravidelně prověřovali aktuální informace k našim postupům v oblasti ochrany osobních údajů. Vaše další využívání našich služeb po provedení změn v prohlášení o ochraně osobních údajů znamená, že tyto změny akceptujete.

 Toto prohlášení dále platí pro internetové stránky Kuehne + Nagel, které na toto prohlášení odkazují. Neplatí pro internetové stránky Kuehne + Nagel, pro které platí vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. 

I.         Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů a ostatních právních ustanovení týkajících se ochrany údajů je společnost:

Kühne + Nagel, spol. s r.o.

Pekarska 621/7
Jinonice
155 00 Prague 5

Tel.: +420-2-570-900-11

E-mail: privacy-czech-republic(at)kuehne-nagel.com

 

II.                 Jméno a adresa inspektora ochrany údajů

Inspektoři ochrany údajů správce jsou k zastižení na následující adrese:

Kühne + Nagel, spol. s r.o.

Pekarska 621/7
Jinonice
155 00 Prague 5

Tel.: +420-2-570-900-11

E-mail: privacy-czech-republic(at)kuehne-nagel.com

I.                   Obecné informace ke zpracování údajů

1.        Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje použijeme tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a to abychom Vám poskytli naše služby, abychom reagovali na Vaše poptávky a při právních nebo trestněprávních šetřeních, pokud je to povoleno zákonem nebo nutné nebo na podporu takových šetření. Údaje shromážděné přes tuto webovou stránku můžeme pro statistické účely dále anonymizovat a slučovat tak, abychom rozšířili naše produktové portfolio a zlepšili naše služby.

 

2.        S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme ukládat nebo jiným způsobem předávat našim přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným obchodním partnerům, kteří poskytují služby naším jménem, jako například pro technickou podporu, a to za účelem vyhodnocení užitečnosti této internetové stránky k marketingovým účelům nebo pro jiné druhy poskytování služeb. S těmito stranami máme smlouvy, abychom zajistili, že osobní údaje budou zpracovávány na základě našich pokynů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a dalšími vhodnými opatřeními k zachování důvěrnosti a bezpečnosti.

 

Vaše osobní údaje dáme pouze těmto stranám a jiným třetím subjektům, pokud je to nutné pro poskytování služeb, které jste požadovali nebo autorizovali, abychom chránili vaše i naše práva, majetek nebo bezpečnost, nebo pokud jsme na základě platných zákonů, právních nebo jiných úředních předpisů k tomu povinni, nebo pokud je toto zveřejnění jiným způsobem nutné na podporu při právních nebo trestněprávních šetřeních nebo soudních řízeních.

 

Upozorňujeme, že podniky skupiny Kuehne + Nagel, a dále úřady, zákazníci a dodavatelé, kterým můžeme poskytovat vaše osobní údaje, se mohou nacházet mimo vaši zem, možná i v zemích, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se mohou odchylovat od zákonů v zemi, ve které se nacházíte.  V takových případech zajistíme, aby byla učiněna vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů, a to zavedením vhodných právních mechanizmů, jako např. standardní smluvní doložky EU. Kopii standardní smluvní doložky EU najdete na:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_cs

 

3.      Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro úkony zpracování osobních údajů získáme souhlas dotčené osoby, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů, které je nutné pro plnění smlouvy, v níž je subjekt údajů jednou ze stran, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí rovněž pro úkony zpracování, které jsou nutné k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právního závazku, kterému podléhá naše společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pro případ, že je zpracování osobních údajů vyžadováno z důvodu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.Pokud je to pro ochranu oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby nutné a zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevažují prvně zmíněný zájem, pak jako právní základ pro zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

4.      Vymazání údajů a doba uchovávání údajů

Osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel uchovávání. K uchovávání může přesto docházet, pokud toto stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, jimž podléhá odpovědná osoba. Blokování nebo výmaz údajů se provádí i tehdy, jestliže uplyne doba pro uchovávání údajů předepsaná uvedenými normami, ledaže by nastala nezbytnost pro další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

II.                 Poskytování webové stránky a vytváření protokolových souborů

1.        Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky náš systém automatizovaně shromažďuje údaje a informace z počítačového systému vyvolávajícího počítače. 

 

Zároveň se shromažďují následující údaje:

(1)   informace o typu prohlížeče a použité verzi

(1)

(2)   operační systém uživatele

(3)   IP adresa uživatele

(4)   datum a čas přístupu

(5)   webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši internetovou stránku 

(6)   webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou stránku

Údaje jsou rovněž ukládány do protokolových souborů našeho systému. Ukládání těchto údajů společně s ostatními osobními údaji uživatele se neprovádí.

2.      Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro přechodné ukládání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3.      Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění předání internetové stránky do počítače uživatele. IP adresa uživatele proto musí zůstat po dobu návštěvy uložena. 

Ukládání do protokolových souborů se provádí pro zajištění funkčnosti internetové stránky. Údaje nám navíc slouží k optimalizaci internetové stránky a pro zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí. 

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4.      Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich sběru.


 V případě shromažďování údajů pro zpřístupnění webové stránky je tomu tak, když je příslušná návštěva ukončena. 

 

Při ukládání údajů do protokolových souborů se o tento případ jedná nejpozději po 30 dnech. Ukládání nad tento rámec je možné. V tomto případě se IP adresy uživatelů vymažou nebo zcizí, takže přiřazení vyvolávajícího klienta již není možné.

5.      Možnost odvolání a odstranění

Shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webové stránky a uložení údajů do protokolových souborů je pro provoz internetové stránky zcela nezbytné. Ze strany uživatele proto není možnost odvolání. 

III.              Používání cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka používá cookies. V případě cookies se jedná o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem do počítačového systému uživatele. Vyvolá-li uživatel webovou stránku, lze do operačního systému uživatele uložit cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který při opakovaném vyvolání internetové stránky umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče. 

 

Cookies používáme k utváření uživatelsky přívětivější webové stránky. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby mohl být vyvolávající prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. 

 

Při používání naší webové stránky rozlišujeme následující cookies:

 

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro provozování stránky a dočasné ukládání údajů o návštěvě, aby se stránka řádně zobrazila.

 

Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies používáme proto, abychom mohli zlepšovat technický výkon jako je rychlost načítání a struktura obsahu obrazovky.

 

Funkční cookies

Tyto cookies používají naše aplikace pro ukládání zadaných údajů do vyrovnávací paměti a tím k zajištění funkčnosti a vstřícnosti vůči zákazníkům.

 

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme za účelem ověřování úspěšnosti našich marketingových akcí.

 

Cookies třetích stran

 

Cookies třetích stran jsou cookies, které sice umisťuje správce, tento však není identický s provozovatelem internetové stránky, kterou uživatel navštíví.

 

Cookies třetích stran používáme např. za účelem propojení naší stránky s LinkedIn a Twitterem, a abychom našim uživatelům poskytli možnost přímého sdílení přes LinkedIn nebo Twitter.

 

Kromě toho používáme Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Google používá cookies. Informace o používání on-line nabídky uživatelem vytvořené souborem cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány.

Google bude tyto informace využívat z našeho pověření, aby vyhodnotil používání naší on-line nabídky uživateli, sestavoval zprávy o aktivitách v rámci této on-line nabídky a poskytoval nám další služby spojené s používáním této on-line nabídky a internetu. Ze zpracovávaných údajů přitom mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

 

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatelů bude v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam.  IP adresa předaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými daty Google.

 

Ukládání cookies mohou uživatelé dále zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; uživatelé mohou kromě toho zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím souboru cookie a vztahujících se k používání on-line nabídky společností Google, a dále zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Další informace k používání údajů pro reklamní účely společností Google, k možnostem nastavení a odvolání získáte na internetových stránkách společnosti Google:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs ((„Ochrana údajů společností Google při vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs („Používání údajů pro reklamní účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informací, které používá Google, aby vám zobrazil reklamu“) a http://www.google.com/ads/preferences/  („Určete, jakou reklamu vám Google ukáže“).

 

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití cookies pro účely analýzy je v případě existence příslušného souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je umožnit uživatelům používání internetových stránek. Některé funkce našich internetových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Pro tyto funkce je nezbytné, aby byl prohlížeč znovu rozpoznán i po změně stránek.

 

Údaje uživatelů shromažďované technicky nezbytnými cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

 

Analyzační cookies (reklamní cookies a cookies třetích stran) se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejích obsahů. Prostřednictvím analyzačních cookies zjišťujeme, jak se internetová stránka používá a můžeme tak naši nabídku neustále optimalizovat. Tyto cookies lze také používat za účelem vytváření profilu vašich zájmů a zobrazování relevantní reklamy na ostatních webových stránkách.


Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití cookies pro účely analýzy je v případě existence příslušného souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 

d) Doba uchovávání údajů, možnost odvolání a odstranění

Cookies se ukládají do počítače uživatele a z tohoto počítače jsou zprostředkovány naší straně. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat.  To může probíhat také automatizovaně.

IV.              Registrace

1.        Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje jsou při tom zadávány do vstupní masky a nám předávány a ukládány. V rámci registračního procesu se shromažďují následující údaje:

 

jméno

příjmení

e-mail

telefon

informace o společnosti

 

V okamžiku registrace se navíc ukládají následující údaje:

(1)   informace o typu prohlížeče a použité verzi

(2)   operační systém uživatele

(3)   IP adresa uživatele

(4)   datum a čas přístupu

(5)   webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši internetovou stránku

(6)   webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou stránku. 

2.        Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 

Slouží-li registrace k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3.      Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nutná k plnění smlouvy s uživatelem nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

S výhradou vašeho souhlasu, který získáváme speciálně pro uvedené účely registrace, a vaší možnosti se kdykoli opět odhlásit, využíváme vaše údaje také k tomu, abychom vám nabídli takové z našich produktů a služeb, které by pro vás mohly být zajímavé. Tyto služby můžete deaktivovat tím, že kliknete na "odvolat". Pokud budete po této době vyžadovat od společnosti Kuehne + Nagel další korespondenci, znovu se přihlaste k odběru a poté můžete opakovaně kliknout na "odvolat", pokud byste chtěli souhlas opět odvolat.

4.      Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich sběru.

 

Tato situace nastává během procesu registrace k plnění smlouvy nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy tehdy, pokud již nejsou údaje k provádění smlouvy nadále nezbytné. I po ukončení smlouvy může trvat potřeba ukládání osobních údajů smluvního partnera, a to za účelem splnění smluvních a zákonných povinností.

 

Osobní údaje z vašeho účtu budou ukládány tak dlouho, dokud to bude nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány. Něco jiného platí, pokud podléháme zákonným lhůtám pro uchováváním údajů.

 

Jinak platí: Pokud jste svůj účet nepoužili více než 365 dnů, použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám sdělili, že váš účet bude vymazán.

5.      Možnost odvolání a odstranění

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci zrušit.  Vámi uložené údaje můžete kdykoliv nechat změnit. 

 

Pokud jsou údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je předčasný výmaz údajů možný pouze tehdy, pokud výmazu nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

 

V.            Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1.             Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud uživatel této možnosti využije, pak nám budou předány a uloženy údaje zadané do vstupní masky. Těmito údaji jsou:

(1)   jméno

(2)   příjmení

(3)   e-mail

(4)   město

(5)   země

(6)   PSČ

(7)   společnost

 

Pro zpracování údajů se v rámci procesu odesílání získává váš souhlas a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je přes poskytnutou e-mailovou adresu nabízeno navázání kontaktu, budou v tomto případě uloženy osobní údajů uživatele předané e-mailem. 

 

V této souvislosti nedochází k předávání údajů třetím osobám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

2.      Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předávány při zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Směřuje-li e-mailový kontakt na uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3.      Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze k vyřízení navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem je zde také patřičný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ke zpracování vašich údajů za jinými než uvedenými účely dochází pouze s vaším výslovným souhlasem.

 

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odesílání slouží pro zabránění zneužití kontaktního formuláře a pro zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4.      Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich sběru. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a takové údaje, které byly zaslány e-mailem, je toto pak případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jestliže je z okolností patrné, že je dotčená skutková podstata taxativně vyjasněna. 

5.      Možnost odvolání a odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Naváže-li s námi uživatel kontakt e-mailem, pak může kdykoliv vznést námitky proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

 

Odvolání souhlasu a námitku proti ukládání nám prosím zašlete prostřednictvím odkazu, který je k dispozici v čl. VIII.

 

Všechny osobní údaje, které byly uloženy při navázání kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

VI.              Práva subjektu údajů

Pokud budou zpracovávány vaše osobní údaje, jste ve smyslu  GDPR dotčeným subjektem a vůči správci vám náleží dále uvedená práva.

Svá práva můžete kdykoliv uplatnit na https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/0a22d30e-5874-4513-953f-3079967f561b. 

1.        Právo na informace

Od správce můžete požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. 

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce požadovat sdělení o následujících informacích:

(1)       účely, pro něž se osobní údaje zpracovávají;

(2)       kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;

(3)       příjemce, resp. kategorie příjemců, jimž byly předloženy, nebo ještě budou předloženy osobní údaje, které se vás týkají;

(4)       plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo pokud zde nejsou možné konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů;

(5)       existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva na podání námitky vůči tomuto zpracovávání; 

(6)       existence práva podat stížnost příslušnému orgánu dozoru;

(7)       všechny disponibilní informace o původu údajů, nejsou-li osobní údaje získány od subjektu údajů;

(8)       existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech – relevantní informace o involvované logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.


Máte právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, budou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat informace o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR souvisejících s předáváním údajů.

2.      Právo na opravu 

Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí neprodleně provést opravu.

3.      Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, můžete požadovat pouze za těchto podmínek:

(1)       pokud popíráte správnost osobních údajů, které se vás týkají, na dobu, která správci umožní prověřit správnost osobních údajů;

(2)       zpracování je neoprávněné a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;

(3)       správce osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, vy však tyto údaje potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

(4)       pokud jste vznesli námitku proti zpracovávání podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jisté, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo omezeno zpracování údajů, které se vás týkají, mohou být tyto údaje zpracovány – s výjimkou jejich uložení – pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Bylo-li omezení zpracování podle výše uvedených podmínek omezeno, bude vás správce před zrušením omezení informovat.

4.      Právo na výmaz

a)        Povinnost provést výmaz

Od správce můžete požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, a správce je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, pokud je splněn jeden z těchto důvodů:

(1)       Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2)       Odvoláváte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. 

(3)       Vznášíte námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR. 

(4)       Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně. 

(5)       Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nutný pro splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, která se na správce vztahuje. 

(6)                   Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b)        Informace pro třetí osoby

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, pak přijme s ohledem na disponibilní technologie a náklady na implementaci vhodná opatření, i technické povahy, aby správce odpovědné za zpracování údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, informoval o tom, že vy jako subjekt údajů jste od nich požadoval výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo výmaz kopií nebo replikací těchto osobních údajů. 

c)        Výjimky

Právo na výmaz netrvá, pokud je zpracování nutné

(1)       pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

(2)       pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

(3)       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i, a dále čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4)       pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění cílů tohoto zpracování, nebo

(5)       pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.      Právo na informace

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tento správce povinen všem příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají, sdělit tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se toto ukáže jako nemožné nebo je to spojeno s neúměrným úsilím.

Vůči správci máte právo být o těchto příjemcích informován.

6.      Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to za předpokladu, že

(1)       zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a

(2)       zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Svobody a práva ostatních osob tímto nesmí být dotčena.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nutné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

7.      Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší zvláštní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; totéž platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. 

Správce již nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, ledaže může prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávají pro přímý marketing, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely tohoto marketingu; totéž platí i pro profilování, pokud je ve spojení s takovým přímým marketingem.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímého marketingu, pak nebudou osobní údaje, které se vás týkají, za tímto účelem dále zpracovávány.Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, při nichž se používají technické specifikace.

8.      Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Máte právo kdykoliv odvolat své prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

9.      Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud je rozhodnutí 

(1)       nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,(2)       přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, a pokud tyto právní předpisy zahrnují přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod, a dále vašich oprávněných zájmů nebo

(3)       učiněno s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodování však nesmí vycházet na zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g, a pokud nebyla dotčena přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod, a dále vašich oprávněných zájmů.

Ohledně případů uvedených v bodech (1) a (3) přijme správce přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, a dále vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří minimálně právo na vymáhání zásahu osoby ze strany správce, právo na uplatnění vlastních argumentů a na odpor proti rozhodnutí.

10.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž je dotčen jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo vznést stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa domnělého porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. 

Dozorový úřad, ke kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

 

VII.            Ohlášení případů narušení soukromí

Případy narušení soukromí lze kdykoliv ohlásit na privacy(at)kuehne-nagel.com.

Případ narušení soukromí znamená narušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení osobních údajů, jejich ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení nebo k přístupu k osobním údajům předávaným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným společností Kuehne + Nagel nebo jí pověřenou třetí osobou. 

VIII.         Nezletilí

Podle čl. 8 GDPR mohou děti do 16 let taková svolení vyjadřovat pouze se souhlasem zákonných zástupců. Podle čl. 8 GDPR mohou děti do 16 let taková svolení vyjadřovat pouze se souhlasem zákonných zástupců. Osobní údaje nezletilých nejsou vědomě shromažďovány a zpracovávány.

IX.               Aktuálnost a platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů  

Kuehne + Nagel si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv upravit. Doporučuje se tedy toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně znovu pročítat.